Přinášíme nový návrh dřevostavby pro dětskou skupinu

3. 5. 2024

V poslední době jsme pracovali na návrhu objektů pro dětské skupiny o velikosti do 12 a 24 dětí. Práce byla velice náročná a věřím, že se návrh bude všem líbit!

Homing.cz Blog
Terasa pro venkovní hry dětí

Terasa pro hry dětí

Objekt dětské skupiny za hřištěm s prolézačkami

Objekt dětské skupiny za hřištěm s prolézačkami

V období od předchozích příspěvků do blogu na web homing.cz, které jsem psal v únoru a březnu tohoto roku, jsme v naší firmě pracovali usilovně na návrhu typového objektu – dřevostavby ze SIP panelů firmy EUROPANEL – pro dětskou skupinu pro 12 nebo 24 dětí ve věku od 6 měsíců do věku zahájení školní docházky.

V současné době existuje zvlášť v aglomeracích větších měst významný nedostatek kapacit pro předškolní výchovu dětí. Důsledkem je často daleké otravné dojíždění do volnější oblasti, nebo nedobrovolný pobyt maminky doma s dítětem. A dítě je ochuzeno o poznání života v kolektivu, který je pro jeho zdravý vývoj velice důležitý.

V reakci na popsanou situaci Česká republika nabídla obcím a městům velkorysý dotační program realizace objektů dětských skupin se 100 % dotací veškerých způsobilých nákladů.

Reakcí naší společnosti je návrh objektů dětských skupin dvou základních velikostí tak, jak určuje platná legislativa. Také jsme navázali spolupráci s několika společnostmi, které se procesem získávání dotací zabývají. Výsledkem spolupráce je možnost pro všechny potřebné obce a města získat do svého vlastnictví v podstatě bez vynaložení vlastních finančních prostředků krásný a moderní objekt, v kterém mohou nabídnout péči o děti svých obyvatel, ale i děti některých speciálních profesí, které chtějí přilákat.

Návrhy dvou velikostí objektu vycházejí ze stejného architektonického záměru – nabídnout přízemní dřevostavbu, která bude splňovat následující kritéria:

 • oba navržené objekty dětské skupiny musí zcela vyhovovat legislativě
 • architektura dřevostaveb pro dětské skupiny musí být hravá a blízká dětskému vidění světa
 • měřítko navržené dřevostavby musí umožňovat objekt dětské skupiny realizovat v obci, malém i velkém městě
 • realizace objektu musí být možná bez potřeby těžké mechanizace a speciálních dovedností
 • střecha objektu dětské skupiny musí být vhodná pro umístění fotovoltaických panelů
 • variabilní umístění vzhledem ke světovým stranám
 • minimalizace tepelných ztrát objektu a tím i provozních nákladů
 • projektovou dokumentaci, inženýring i realizaci objektu včetně vybavení musí být možné plně financovat s využitím dotačních programů

Na návrhu obou objektů dětských skupin pracovali Ing. Petr Picmaus, Ing. arch. Pavlína Šebestová a v závěru také Ing. arch. Kateřina Sedláčková.

Věřím, že se návrh podařil mírou vrchovatou.

Navržené objekty dětských skupin plně vyhovují legislativě

Objekt dětské skupiny pro 12 dětí věku od 6 měsíců do zahájení školní docházky byl navržen na základě požadavků Vyhl. 350/2021 Sb. a plně jí vyhovuje.

Obdobně objekt dětské skupiny pro 24 dětí předškolního věku byl navržen v souladu s Vyhl. 410/2005 Sb.

Oba objekty plně vyhovují požadavkům Vyhl. 23/2008 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb. a Zák. 247/2014 Sb.

Návrh obou objektů dětských skupin je plně v souladu s obecnými, hygienickými, bezpečnostními a protipožárními legislativními požadavky, platnými v ČR. Požadavky na energetickou úspornost oba návrhy nejen splňují, ale významně překračují.

Kapacity navržených objektů dětské skupiny

Objekt DS.12 je navržen pro využití celkem 12 dětmi v jedné dětské skupině. Užitná plocha navrženého objektu je 169 m2, zastavěná plocha potom 205 m2. V objektu DS.12 je uvažována přítomnost personálu v počtu 3 osob – 2 učitelek a 1 obsluhy přípravny jídel a úklidu.

Objekt DS.24 je navržen pro využití celkem 24 dětmi v jedné dětské skupině. Užitná plocha navrženého objektu je 258 m2, zastavěná plocha potom 297 m2. V objektu DS.24 je uvažována přítomnost personálu v počtu 5 osob – 3 učitelek a 2 osob obsluhy přípravny jídel a úklidu.

Koncepce návrhu

Objekt je z důvodu účelu stavby navržen jako přízemní dřevostavba, zastřešená plochou a sedlovými střechami.

Základním principem dispozičního a hmotového návrhu je rozdělení provozu objektu do 4 základních funkčních oblastí, z nichž každá je umístěna do samostatného boxu tvaru klasického rodinného domu obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou o sklonu 45 0. Jednotlivé boxy jsou potom seskupeny kolem vnitřního komunikačního prostoru.

Navržené řešení uspořádání objektu dětské skupiny rozdělením do samostatných boxů s definovaným účelem a jejich uspořádání do pravidelného tvaru s vystřídáním směru hřebene rozdělí objem stavby do menších, velikostí i konstrukčně opakovaných částí. Tím dojde při pohledu z různých směrů díky průhledům mezi střechami k dynamickému proměňování siluety stavby, která tak získá na dynamice.

Členité střechy jednotlivých boxů objekt předurčují k realizaci v obcích a menších i větších městech – výšková úroveň hřebene jednotlivých střech bude u obou navržených objektů odpovídat okolní zástavbě a nebude jí převyšovat.

Stavba byla navržena tak, aby při jakékoli orientaci ke světovým stranám byla způsobilá bez jakýchkoli úprav k aplikaci fotovoltaiky na min. 25 – 50 % plochy střech – je tomu tak právě proto, že jednotlivé boxy mají samostatné sedlové střechy s různou orientací. Pro fotovoltaiku tak budou využity ty části střech, které mají nejpříznivější parametry pro efektivní využití fotovoltaických panelů.

Na pozemek lze objekt dětské skupiny umístit velice variabilně – k veřejné komunikaci je orientován primárně vstupním průčelím, v pravé části je obslužné zázemí domu, k němuž bude zřízen přístup lehkým nákladním vozidlem. V levé části jsou umístěny prostory dětí, z nichž bude zřízeno propojení s přilehlou zahradou.

Dispozici lze zrcadlově otáčet a přizpůsobovat tak místním podmínkám.

Takto navržený objekt lze realizovat bez náročné mechanizace s minimálním zařízením staveniště.

Návrh předpokládá na hlavní průčelí umístit znak obce / města a nad vstupní dveře do objektu výrazný název dětské skupiny.

Rozdělení objektu do boxů s blízkým účelem využití zajistí, že nebude docházet k obtěžování dětí hlukem z ostatních provozů. Akustickým opatřením byla při návrhu obou objektů dětské skupiny věnována maximální pozornost a dobré akustické vlastnosti SIP panelů společnosti EUROPANEL a sádrokartonových obkladů stěn byly plně využity. Potenciální zdroj hluku – technická místnost a přípravna stravy, stejně jako rampa zásobování objektu – jsou od provozu dětí důsledně dispozičně i provozně odděleny.

Dispoziční řešení

Vnitřní uspořádání objektu dětské skupiny obou velikostí bylo důsledně navrženo tak, aby nedocházelo ke křížení jednotlivých provozů a byl důsledně oddělen provoz dětí od hospodářského provozu a provozu personálu.

Vstup do objektu pro děti a rodiče je veden hlavním průčelím. Na vstupní dveře navazuje zádveří a na něj potom šatna, kde bude uložena obuv a venkovní oblečení dětí. Zádveří umožňuje díky propojení oknem s kanceláří dětské skupiny obstarat základní komunikaci a případné předání listin apod. mezi rodičem a personálem tak, aby rodič nemusel vstupovat do části objektu vyhrazené dětem. Okno současně umožňuje personálu mít přehled o všech příchozích do objektu a dění v zádveří.

Ze šatny mají přicházející děti volný přístup do herny, která je hlavním pobytovým prostorem objektu a do centrální haly se sedacím nábytkem nebo prolézačkou.

V herně bude také probíhat stravování dětí – strava bude přivážena servírovacím vozíkem z přípravny jídel přes centrální halu.

Na centrální halu a hernu navazuje sociální zařízení dětí vybavené dětskými WC mísami, dětskými umyvadly, samostatnými věšáčky na ručník pro každé dítě, přebalovací pult, sprchový kout a úložná police na hygienické potřeby a dětské nočníky.

Z centrální haly je přístupná také odpočinková část objektu, vybavená lůžkem pro každé dítě, úložným nábytkem pro lůžkoviny, knihovničkou a křeslem pro učitelku.

K herní i odpočinkové části objektu přiléhá rozsáhlá terasa z terasových prken, přístupná francouzskými okny – tato terasa poskytne dětem dostatečnou herní plochu bez rizika znečištění oděvu nebo prochladnutí od země. Na terasu je možné umístit skleník, v němž děti budou mít možnost pěstovat za asistence učitelky vhodné rostliny a radovat se z vlastní úrody. Z terasy je také přístupný u objektu dětské skupiny pro 12 i 24 dětí sklad venkovních hraček.

Technická místnost, ve které bude soustředěno technologické zázemí zajišťující vnitřní prostředí v interiéru, bude přístupná přes hospodářské zádveří a bude vybavena umyvadlem tak, aby se technický personál po provedení servisu mohl na místě omýt a nemusel vstupovat do dalších prostor dětské skupiny.

V přípravně stravy bude upravována strava dovezená v termoboxech. Zde bude jídlo rozděleno do jednotlivých porcí na dětské talíře a spolu s nápoji s využitím servírovacího vozíku v danou dobu přesunuto k jídelním stolům v herně a použité nádobí zde bude po ukončení konzumace jídla umýváno v myčce. Také zde budou připravovány a odtud distribuovány nápoje pro žádoucí pitný režim přítomných dětí.

Zbytky pokrmů a odpady z přípravny jídel budou ukládány v plastové nádobě na odpadky a lednici ve speciálním skladu odpadů, který bude přístupný přes hospodářské zádveří.

Hospodářské zádveří bude sloužit k přístupu do technické místnosti, ale zejména k likvidaci zbytků potravin.

K návozu termoboxů se stravou, zásob dalších potravin a pro vstup personálu bude sloužit samostatná uzavíratelná zásobovací chodba. Z ní bude přístupná přípravna stravy, zázemí personálu a sklad prádla.

Z hospodářského zádveří a zásobovací chodby jsou oddělené výstupy z provozů objektu na nákladní rampu, ke které bude možný příjezd lehkým zásobovacím vozidlem a vozidlem pro svoz odpadků.

Ekologie provozu

Při návrhu objektů obou dětských skupin bylo důsledně dbáno na zajištění zdravého vnitřního prostředí pro všechny budoucí uživatele – děti a dále o úsporné hospodaření s energiemi i dešťovou vodou.

 • objekt bude vybaven rekuperací, tedy trvalým větráním se zpětným ziskem tepla. Rekuperace zajistí, že v objektu se nebudou šířit nežádoucí pachy a všude bude k dispozici právě tolik čerstvého vzduchu, kolik je třeba – vždy bez nežádoucího průvanu a vstupu chladného vzduchu z exteriéru stavby v zimních měsících. Prachové a pylové filtry zajistí ochranu před nepříznivými vlivy exteriéru i v nejkritičtější pylové sezóně
 • zdrojem tepla pro vytápění objektu i ohřev teplé vody bude tepelné čerpadlo vzduch / voda, v ideálním případě při vhodné konfiguraci pozemku země / voda
 • vytápění prostor užívaných dětmi bude podlahové teplovodní, které je pro děti, hrající si převážně na podlaze, zcela optimální variantou
 • bateriové úložiště bude akumulovat elektrickou energii vyrobenou fotovoltaickými panely na střeše objektu, která bude využívána primárně k vytápění objektu. Přínos fotovoltaiky k minimalizaci provozních nákladů objektu dětské skupiny bude zásadní – lze oprávněně očekávat, že v letních měsících bude provoz z energetického hlediska soběstačný
 • dešťová voda, zachycená na střechách objektu, bude zachycena v akumulační nádrži, odkud bude přednostně využívána pro zálivku zeleně na pozemku objektu dětské skupiny

Udržitelnost a efektivita

Při návrhu objektu dětské skupiny jsme respektovali důležitá kritéria pro dlouhodobou udržitelnost objektu:

 • kvalitní návrh stavby spolu s kvalitní realizací a promyšlenou údržbou objektu zajistí jeho dlouhodobou životnost. Návod na údržbu je součástí připravené projektové dokumentace
 • minimalizace tepelných ztrát objektu a tím i provozních nákladů na vytápění díky zvolenému stavebnímu systému – objekt dětské skupiny jsme navrhli jako dřevostavbu ze SIP panelů s vnější zateplením obvodového pláště (obvodové stěny budou zatepleny celkem 340 mm izolantu při tloušťce stěny pouhých 375 mm)
 • zajištění zdravého vnitřního prostředí v objektu při minimální náročnosti na energie díky využití centrální rekuperace se zpětným získáváním tepla
 • vysoce efektivní vytápění objektu a ohřev teplé vody díky využití tepelného čerpadla a nízkoteplotnímu podlahovému vytápění
 • využití obnovitelných zdrojů energie díky aplikaci fotovoltaiky doplněné bateriovým úložištěm
 • možnost jednoduchou stavební úpravou změnit účel využití objektu z dětské skupiny na objekt pro zájmové kroužky dětí školního věku i jiné věkové skupiny obyvatel obce nebo města, pro knihovnu apod.
 • možnost recyklace všech ke stavbě použitých materiálů v době, kdy objekt doslouží svému původnímu účelu i účelům budoucím

Realizace stavby

Pro urychlení zahájení realizace navrženého objektu dětské skupiny jsme zpracovali projektovou dokumentaci ve stupni „pro povolení stavby“ a montážní realizační dokumentace.

Připravenou dokumentaci v rámci projektové přípravy pro konkrétní pozemek přizpůsobíme skutečné konfiguraci terénu a dopravnímu napojení pozemku a přizpůsobíme napojení objektu na konkrétní připojovací místa médií (pitná voda, kanalizace, elektro).

Vlastní stavební realizace objektu dětské skupiny pro 12 i 24 dětí je možná díky zvolenému konstrukčnímu systému i dobré projektové připravenosti ve lhůtě 6 – 7 měsíců.

Celý proces od záměru realizace objektu dětské skupiny po jeho předání do provozu tedy nebude trvat déle než 1 rok.

 

Ing. Petr Picmaus, hlavní inženýr projektu