Jak dobrý stavební dozor dřevostavby pracuje

15. 9. 2023

V minulosti jsem čtenářům popsal rozdíl mezi stavebním dozorem a technickým dozorem stavebníka a dnes bych rád popsal, jak dobrý stavební dozor pracuje.

Homing.cz Blog

V předchozím příspěvku do tohoto blogu jsem čtenářům popsal rozdíl mezi stavebním dozorem a technickým dozorem stavebníka a dnes bych rád popsal, jak dobrý stavební dozor při důsledné obhajobě zájmů investora rodinného domu pracuje.

Záměrně zde nepracuji s pojmem technický dozor pracovníka, protože jsem podrobně vysvětlil, proč je tato forma dozorování stavby pro investora zcela nevhodná a nevýhodná.

V předchozích příspěvcích jsem také vysvětlil, že každá dřevostavba je při realizaci velice náročná na dodržování technologické kázně, technologických postupů a projektové dokumentace. Patrová dřevostavba i bungalov jsou zcela specifické, ale pečlivou a důslednou kontrolu odborníka při realizaci vyžadují obě varianty.

Na stavbách se často vyskytuji i v jiné pozici než je odpovědný projektant – často jsem na stavbě dřevostavby například v pozici zhotovitele stavby nebo stavebního dozoru. Stavby tedy znám ze všech možných úhlů pohledu i pozic. Umožňuje mi to stavbu vidět komplexně a bez klapek na očích a dobře chápat problémy každého z účastníků její realizace.

Jak tedy stavební dozor pracuje?

Ve své praxi projektanta a zhotovitele dřevostaveb jsem za dobu svého působení na stavbách potkal celou řadu velice dobrých stavebních dozorů, od kterých jsem měl příležitost se mnohé naučit. S každým novým dozorem jsem se vždy naučil něco nového a věřím, že tomu tak bude i nadále.

Každý dobrý stavební dozor má svojí vlastní metodu práce, své zvyklosti a své postupy. Níže se pokusím zobecnit ty nejlepší zkušenosti, které jsem získal.

Skutečně dobrý stavební dozor pracuje takto:

 • spolupráci s investorem odmítne, pokud realizovaný druh stavby a technologie stavby (dřevostavba, zděná stavba, stavba z monolitického betonu apod.) není přesně tou oblastí stavebnictví, na kterou se specializuje a kterou odborně perfektně zvládá…
 • spolupráci odmítne, pokud mu investor dá najevo, že částku, kterou bude technický dozor za svou činnost požadovat, musí uspořit při realizaci stavby – například tím, že přinutí zhotovitele stavby poskytnout investorovi slevu v požadované výši, nebo pokud investor bude požadovat od technického dozoru odborné argumenty, aby zhotoviteli stavby nemusel práci uhradit apod…
 • než předloží investorovi cenovou nabídku na svou činnost na stavbě, s projedná s ním jeho představy o činnosti technického dozoru, o tom, co od technického dozoru očekává, jak hodlá respektovat jeho doporučení a závěry kontrol (nejhorší co se technickému dozoru na stavbě může stát je to, že zjistí závažná pochybení zhotovitele stavby a investor se za jeho zády následně sám a bez znalosti věci se stavební firmou „nějak dohodne“), nechá si předložit projektovou dokumentaci budoucí stavby a pozeptá se na způsob jejího financování, tedy zda investor bude realizaci stavby financovat z peněz kterými již disponuje, z hypotéky nebo jinak…
 • zvlášť pokud má být stavba realizována ve složitých podmínkách, např. na prudkém svahu, nestabilním či zvodnělém terénu, na parcele s obtížným přístupem apod., parcelu navštíví a seznámí se s ní…
 • předloží stavebníkovi cenovou nabídku na činnost, která je po něm žádána, z níž bude dobře patrné, jak k požadované výši odměny dospěl. Z nabídky bude tedy zřejmé, jakou úhradu žádá na cestovní náklady, za činnost přímo na stavbě, za psaní zápisů z kontrol stavby apod.
 • v cenové nabídce co nejpřesněji uvede, co za účtovanou částku investorovi dřevostavby poskytne a co všechno a jak bude kontrolovat. U běžné dřevostavby by to neměl být problém bez ohledu na to, zda se bude jednat o dřevostavbu dvoupodlažní, dřevostavbu přízemní s obytným podkrovím nebo třeba o bungalov, i když pro každý z uvedených typů dřevostavby bude náplň práce ne o mnoho, ale přece jen odlišná. Dobrý stavební dozor tedy předloží jako součást své cenové nabídky popis své činnosti, svých výstupů a nejlépe i plán kontrol, z něhož bude patrné, co všechno hodlá při realizaci stavby kontrolovat zejména…
 • pokud bude žádat úhradu účtovanou za čas strávený na stavbě a nikoli za jednotlivou provedenou kontrolu, přiloží k nabídce kontrolní plán velice podrobně rozpracovaný včetně uvedení odhadované časové náročnosti tak, aby byla patrná celková částka, kterou bude stavební dozor investorovi účtovat…
 • v cenové nabídce se zaváže investorovi předkládat písemné informace a závěry ze svých kontrol včetně podrobné fotodokumentace tak, aby měl investor přehled o kvalitě realizované stavby a o závěrech svých kontrol bude informovat i zhotovitele stavby – metody jsou různé od zápisů do stavebního deníku až po zvláštní zápisy, distribuované spolu s fotodokumentací mailem všem aktérům stavby…
 • zaváže se ke každé faktuře, kterou investorovi předloží, přiložit i podrobné vyúčtování své činnosti a v něm i zdůvodnění, proč fakturovanou částku žádá na svůj účet uhradit…
 • bude po celou dobu realizace stavby poradcem investora v otázce vyúčtování realizace stavby předkládaných investorovi jejím zhotovitelem tak, aby investor hradil pouze práce řádně provedené, poskytoval na práce realizované v budoucnu pouze přiměřené zálohy, vyúčtování případných víceprací bylo přiměřené a méněpráce byly od ceny stavby řádně odečteny…
 • nepodlehne pokušení a nebude před investorem zhotovitele stavby hanět s cílem vybudovat si pozici důležité a nepostradatelné osoby…
 • po celou dobu realizace stavby investorovi bude tlumočit náměty své i zhotovitele stavby na změny a úpravy provedení stavby, změny projektu atd. a dává mu k tomu svá odborná doporučení…
 • bude mít při realizaci stavby pochopení pro těžkosti zhotovitele stavby, ale nebude tolerovat nepořádek na staveništi, technologickou nekázeň, šizení stavby využíváním nekvalitního materiálu apod…
 • nebude za zády investora se zhotovitelem stavby uzavírat tzv. tiché dohody na účet stavebníka, kdy „zavře oči“ nad prohřešky zhotovitele stavby proti zájmům realizované stavby a investora…
 • nepřipustí, aby zhotovitel stavby měnil bez řádného projednání s investorem, projektantem i stavebním dozorem projektovou dokumentaci ani nepřipustí realizaci stavby z jiných materiálů, než jsou projektovou dokumentací předepsané a pokud k záměnám ve zdůvodněných případech dojde, bude o tom investora informovat a dohlédne na to, aby investor platil pouze ty materiály, které jsou na stavbě skutečně použity, co množství i kvality…
 • bude zastupovat oprávněné zájmy investora od počátku stavby do jejího řádného ukončení, tedy na začátku předá písemně zhotoviteli stavby staveniště a na konci se zúčastní předání dokončené stavby, v rámci kterého bude vypracován soupis vad a nedodělků s termíny odstranění, seznam předávaných listin k dokončené stavbě atd…
 • dohlédne na úplné odstranění všech vad a nedodělků a kompletní likvidaci zařízení staveniště a odvoz všech odpadů z pozemku stavby zhotovitelem stavby…

Že je toho hodně? Ano, a právě proto není práce stavebního dozoru laciná, ale poměr cena / přínos by měl být vždy pro investora výhodný. Náklady na dobrý stavební dozor jsou vždy nižší než náklady na opravy nekvalitně provedené stavby, úhrady ošizeného nebo dokonce nezabudovaného materiálu a osobní klid a vždy stojí i za jistotu, klid a pohodu investora po celou dobu realizace jeho stavby.

Dobrý stavební dozor není dráb, neustále buzerující stavební firmu, ale partner investora i zhotovitele stavby…

 

 

Ing. Petr Picmaus

autorizovaný projektant

zhotovitel dřevostaveb realizovaných podle vlastních projektů

stavební dozor